Stanovy - Renault Classic Club

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Stanovy

STANOVY
I. časť : základné ustanovenia
II. časť : členstvo v Renault Classic Club, práva a povinnosti členov
III. časť : organizácia spoločnosti
IV. časť : záverečné ustanovenia
I. Č A S Ť

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
ČLÁNOK 1

Názov a sídlo
1. Názov združenia je: Renault Classic Club.
2. Sídlom Renault Classic Club je Mlynarovičova 6, 851 03 Bratislava.
ČLÁNOK 2

Poslanie a pôsobnosť
1. Renault Classic Club je dobrovoľným samosprávnym združením občanov a právnických osôb, s cieľom rozvíjať telesnú a duševnú zdatnosť, športovú výkonnosť svojich členov a tým uspokojovať záujmy a záľuby občanov v oblasti automobilového športu.
2. Renault Classic Club je právnickou osobou.
3. Poslaním Renault Classic Club je vytvárať podmienky pre udržanie automobilov Renault na Slovensku, zastupovať a chrániť práva a záujmy svojich členov a poskytovať členom dohodnuté služby.
4. Renault Classic Club najmä:
4.1. nadväzuje kontakty medzi domácimi, zahraničnými spoločnosťami a priaznivcami vozidiel značky Renault;
4.2. stará sa o zvyšovanie športovej výkonnosti svojich členov a vytvára na to vhodné ekonomické, materiálne a technické podmienky;
4.3. zabezpečuje prezentáciu historických automobilov doma i v zahraničí;
4.4. podieľa sa na organizácii súťaží priaznivcov motoršportu;
4.5. buduje, prevádzkuje a udržiava svoje konzultačné strediská a usiluje o vznik nových stredísk na území Slovenskej republiky;
4.6. zabezpečuje tvorbu a rozvoj vlastných finančných zdrojov a ich hospodárne využívanie.
ČLÁNOK 3

Zásady hospodárenia
1. Renault Classic Club nakladá so svojim majetkom a hospodári v súlade s príslušnými právnymi predpismi.
2. Príjmami Renault Classic Club sú najmä:
2.1. členské príspevky
2.2. dary.
3. Renault Classic Club vedie účtovníctvo v rozsahu a spôsobom ustanoveným príslušnými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
4. V záujme plnenia úloh vyplývajúcich z poslania (Čl. 2 Stanov) môže Renault Classic Club vykonávať podnikateľskú činnosť v súlade s príslušnými právnymi predpismi.
5. Združenie hospodári podľa rozpočtu, ktorý schvaľuje na príslušný rok konferencia združenia.
II. Č A S Ť

ČLENSTVO V RENAULT CLASSIC CLUB, PRÁVA A POVINNOSTI ČLENOV
ČLÁNOK 4

Členstvo
1. Členstvo v Renault Classic Club je dobrovoľné. Členom Renault Classic Club sa môže stať každý, kto súhlasí so stanovami Renault Classic Club. O prijatí za člena rozhoduje predstavenstvo Renault Classic Club na základe písomnej prihlášky.
2. Dokladom o členstve je platný členský preukaz so zaplatenými členskými príspevkami. Výšku a splatnosť členských príspevkov určí svojim uznesením konferencia.
3. Členstvo zaniká:
3.1. písomným oznámením člena o vystúpení z Renault Classic Club;
3.2. vylúčením za závažné porušenie povinností člena. O vylúčení člena rozhoduje predstavenstvo Renault Classic Club po prejednaní veci za účasti člena. Člen má právo odvolať sa proti rozhodnutiu predstavenstva do 15 dní od jeho doručenia. O takomto odvolaní rozhodne konferencia Renault Classic Club. Odvolanie má odkladný účinok;
3.3. nezaplatením členských príspevkov vo výške a lehote na to určenej;
3.4. úmrtím.
ČLÁNOK 5

Základné práva a povinnosti členov
1. Člen má právo najmä:
1.1. zúčastňovať sa podľa svojich záujmov a možností na spoločenskom živote Renault Classic Club, zúčastňovať sa na súťažiach, akciách a školeniach, podieľať sa na výhodách poskytovaných členom Renault Classic Club;
1.2. zúčastňovať sa na konferencii Renault Classic Club, prednášať svoje návrhy, podnety a pripomienky, voliť a byť volený po dovŕšení osemnásteho roku, za členov mladších ako osemnásť rokov môžu voliť a byť volení ich zákonní zástupcovia ;
1.3. zúčastňovať sa na rokovaní predstavenstva Renault Classic Club ak prerokúva jeho vylúčenie.
2. Člen je povinný najmä:
2.1. dodržiavať stanovy Renault Classic Club a plniť úlohy vyplývajúce z rozhodnutí jeho orgánov;
2.2. podieľať sa podľa svojich záujmov na plnení úloh a cieľov Renault Classic Club;
2.3. zachovávať pravidlá spoločenskej etiky a správať sa tak, aby nebola znížená vážnosť Renault Classic Club;
2.4. platiť členské príspevky v súlade s rozhodnutím konferencie Renault Classic Club.
III. Č A S Ť

ORGANIZÁCIA SPOLOČNOSTI
ČLÁNOK 6

Zásady vnútorného usporiadania a rokovania orgánov Renault Classic Club
1. Orgánmi Renault Classic Club sú:
1.1. konferencia;
1.2. predstavenstvo;
1.3. kontrolná a revízna komisia.
2. Orgány Renault Classic Club sú schopné uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina toho ktorého orgánu.
3. Uznesenie je prijaté, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných, ak nie je týmito stanovami požadovaný vyšší počet hlasov.
ČLÁNOK 7

Konferencia
1. Konferencia je najvyšším orgánom Renault Classic Club.
2. Konferenciu tvoria všetci členovia Renault Classic Club.
3. Konferencia sa schádza vždy v sídle združenia.
4. Konferencia Renault Classic Club najmä:
4.1. prejednáva a určuje hlavné úlohy Renault Classic Club na všetkých úsekoch jej činnosti;
4.2. prijíma, mení, doplňuje a zrušuje stanovy Renault Classic Club;
4.3. prejednáva správu o činnosti Renault Classic Club a správu kontrolnej a revíznej komisie Renault Classic Club;
4.4. volí a odvoláva predsedu predstavenstva a podpredsedov predstavenstva;
4.5. volí a odvoláva predsedu kontrolnej a revíznej komisie Renault Classic Club a členov kontrolnej a revíznej komisie;
4.6. schvaľuje výsledky hospodárenia Renault Classic Club.
5. Konferencia Renault Classic Club sa schádza najmenej jeden raz ročne. Mimoriadna konferencia Renault Classic Club sa schádza, ak ju zvolá predstavenstvo, alebo ak o to požiada aspoň tretina členov Renault Classic Club, alebo kontrolná a revízna komisia Renault Classic Club.
6. Na prijatie rozhodnutia podľa Článku 7, bod 4.2. týchto stanov je potrebný súhlas dvojtretinovej väčšiny členov konferencie.
ČLÁNOK 8

Predstavenstvo
1. Predstavenstvo je štatutárnym a výkonným orgánom Renault Classic Club, ktorý riadi činnosť Renault Classic Club a koná v jeho mene. Predstavenstvo rozhoduje o všetkých záležitostiach Renault Classic Club, pokiaľ nie sú týmito stanovami vyhradené do pôsobnosti konferencie.
2. V mene Renault Classic Club je oprávnený konať predseda predstavenstva alebo podpredsedovia predstavenstva, každý samostatne.
3. Predstavenstvo má troch členov, a to predsedu a dvoch podpredsedov.
4. Predstavenstvo sa schádza najmenej raz štvrťročne a zvoláva ho predseda predstavenstva. Pre uznášanie predstavenstva platí Článok 6 bod 2. a 3. stanov. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu.
5. Predstavenstvo plní najmä tieto úlohy:
5.1. schvaľuje vnútorné organizačné členenie Renault Classic Club;
5.2. zvoláva konferenciu Renault Classic Club;
5.3. rozhoduje o nakladaní s majetkom Renault Classic Club v súlade s rozhodnutiami konferencie;
5.4. vydáva organizačný poriadok Renault Classic Club.
ČLÁNOK 9

Kontrolná a revízna komisia Renault Classic Club
1. Kontrolná a revízna komisia je ústredným kontrolným a revíznym orgánom Renault Classic Club, ktorej členov volí konferencia Renault Classic Club.
2. Kontrolnú a revíznu komisiu tvorí predseda a dvaja členovia. Členom kontrolnej a revíznej komisie nemôže byť člen predstavenstva Renault Classic Club.
3. Kontrolná a revízna komisia sa pri svojej činnosti riadi stanovami, uzneseniami konferencie Renault Classic Club a príslušnými právnymi predpismi.
4. Kontrolná a revízna komisia sa schádza podľa potreby, zvoláva ju jej predseda. O svojej činnosti predkladá správu konferencii Renault Classic Club.
5. Členovia Kontrolnej a revíznej komisie sú oprávnení nahliadať do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti Renault Classic Club a kontrolujú, či účtovné záznamy sú riadne vedené v súlade so skutočnosťou a či sa podnikateľská činnosť Renault Classic Club uskutočňuje v súlade s právnymi predpismi, stanovami a pokynmi konferencie Renault Classic Club.
6. Pre uznášanie Kontrolnej a revíznej komisie platí Článok 6 bod 2. a 3. stanov s tým, že pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu.
IV. Č A S Ť

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
ČLÁNOK 10

Zánik Renault Classic Club
1. Renault Classic Club zaniká:
1.1. rozhodnutím konferencie Renault Classic Club o jeho dobrovoľnom rozpustení alebo zlúčení s iným združením. Na prijatie takéhoto rozhodnutia je potrebné súhlasné stanovisko dvoch tretín všetkých členov Renault Classic Club;
1.2. právoplatným rozhodnutím príslušného ministerstva o jeho rozpustení.
2. Pri zániku Renault Classic Club sa vykoná majetkové vyporiadanie, ktoré sa vykoná formou likvidácie, pokiaľ celé imanie Renault Classic Club nenadobúda právny nástupca.
3. Na likvidáciu Renault Classic Club sa primerane použijú ustanovenia Obchodného zákonníka o likvidácii obchodných spoločností. Združenie je povinné oznámiť ukončenie likvidácie ministerstvu vnútra SR.
4. Ukončenie likvidácie a zánik združenia je predstavenstvo povinné oznámiť do 15 dní Ministerstvu vnútra SR.
ČLÁNOK 11

Právne vzťahy a riešenie sporov
1. Právne vzťahy vyplývajúce z týchto stanov a ostatné právne vzťahy ako vo vnútri Renault Classic Club tak navonok sa riadia vo veciach, ktoré neupravujú tieto stanovy, všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
2. Prípadné spory medzi členmi a Renault Classic Club, vzájomné spory medzi členmi Renault Classic Club súvisiace s ich členstvom v Renault Classic Club, ako aj spory týkajúce sa osôb oprávnených konať v mene Renault Classic Club budú riešené zmierom. Ak sa nepodarí takýto spor vyriešiť zmierom, je ktorákoľvek zo strán sporu oprávnená predložiť ho formou žaloby na prejednanie príslušnému súdu.
V Bratislave dňa 14. decembra 2004. 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky